കല്ലുംപുറം കൂട്ടായ്മ

അരൂര്‍ കല്ലുംപുറം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ -കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ബന്ധപ്ടുക- Moidu Aroor- 050-6841500- Hameed Aroor-050-6571339

President - Moidu Aroor
Vice President N Abdul Aziz
Abdul Salam U
Ashraf KK

General Secretary - Basheer Jeelani
Join Secretary Asharaf N
Haris AP
Ismail Tp
organising Sec: Hameed KK

Treasures Siraj P
Chief Patron VP Kunhabdulla Haji
Chief Advicer Abdu Latheef


പുളിയം വീട് ജുമാ മസ്ജിദ്

Popular Posts